Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Xem danh sách

[insert_php]
session_start();
if((isset($_SESSION[“taikhoanquanly”]))){ echo “Bạn vui lòng đăng nhập lại : đăng nhập“;}
else
{
$taikhoanquanly=$_SESSION[“taikhoanquanly”];
$tenquanly=$_SESSION[“tenquanly”];
echo “

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN

“;
$database=”danhsachdangky”;
$db=mysqli_connect (“localhost”, “chuaong_wit”,”chuaongthuduc88″,”chuaong_wit”) ;
if (!$db) {
die(‘Connect Error (‘ . mysqli_connect_errno() . ‘) ‘
. mysqli_connect_error());
}
mysqli_query($db,”SET CHARACTER SET ‘utf8′”);
mysqli_query($db,”SET SESSION collation_connection =’utf8_general_ci'”);
$query= “select Mesid, Ten,Diachi, Phuong, Ngonngu,Sodienthoai from $database order by MesID desc”;

$result = mysqli_query($db,$query);

$i=0;
while ($record=mysqli_fetch_array($result) ) {
$STT=$i+1;
$mesid=$record[“Mesid”];

$diachi= $record[“Diachi”];
$ten= $record[“Ten”];
$tenhoa= $record[“TenHoa”];
$phuong= $record[“Phuong”];
$ngonngu= $record[“Ngonngu”];
$sodienthoai= $record[“Sodienthoai”];

echo “

“;
echo “

“;

$STT++;
$record=mysqli_fetch_array($result);
$mesid=$record[“Mesid”];

$diachi= $record[“Diachi”];
$ten= $record[“Ten”];
$tenhoa= $record[“TenHoa”];
$phuong= $record[“Phuong”];
$ngonngu= $record[“Ngonngu”];
$sodienthoai= $record[“Sodienthoai”];

echo “

“;
echo “

“;
$i=$STT;
};
echo “

STT Tên Tên Hoa Địa chỉ Phường Ngông ngữ Số điện thoại
$STT $ten $tenhoa $diachi $phuong $ngonngu $sodienthoai
$STT $ten $tenhoa $diachi $phuong $ngonngu $sodienthoai

“;
};
echo “

“;
[/insert_php]