Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

test Hoàn tất

Đăng ký tài khoản Học viên

Trong quá trình đăng ký tên miền, nếu gặp trở ngại, vui lòng tắt phần mềm hỗ trợ chế độ gõ tiếng Việt có dấu và chú ý tắt phím Capslock

Nếu vẫn gặp trở ngại, vui lòng liên hệ trực tiếp công ty Gia Hào để được hỗ trợ

[insert_php]
$db=mysqli_connect (“localhost”, “chuaong_wit”,”chuaongthuduc88″,”chuaong_wit”) ;
if (!$db) {
die(‘Connect Error (‘ . mysqli_connect_errno() . ‘) ‘
. mysqli_connect_error());
}
$database = “danhsachdangky”;
mysqli_query($db,”SET CHARACTER SET ‘utf8′”);
mysqli_query($db,”SET SESSION collation_connection =’utf8_general_ci'”);
$query =”select max(MesID) as GiaTri from $database”;
$result = mysqli_query($db,$query);
$SoTinMax=0;

$record = mysqli_fetch_row($result);
$SoTinMax = $record[0];
if($SoTinMax==null) { $SoTinMax=0; } ;//echo “Chưa có thông tin trong Cơ Sở Dữ Liệu”;
mysqli_free_result($result);

$Taikhoan=””;if(isset($_POST[‘Taikhoan’])){ $Taikhoan = $_POST[‘Taikhoan’]; $Taikhoan=trim(“$Taikhoan”);};
$Matma=””;if(isset($_POST[‘Matma’])){ $Matma = $_POST[‘Matma’]; $Matma=trim(“$Matma”);};
$ten=””;if(isset($_POST[‘ten’])){ $ten = $_POST[‘ten’]; $ten=trim($ten);};
$tenhoa=””;if(isset($_POST[‘tenhoa’])){ $tenhoa = $_POST[‘tenhoa’]; $tenhoa=trim($tenhoa);};
$diachi=””;if(isset($_POST[‘diachi’])){ $diachi=$_POST[“diachi”]; $diachi=trim($diachi);};
$Tel=””;if(isset($_POST[‘Tel’])){ $Tel=$_POST[“Tel”];$Tel=trim(“$Tel”);};
$Email=””;if(isset($_POST[‘Email’])){ $Email=$_POST[“Email”];$Email=trim($Email);};
$Ketqua=””;if(isset($_POST[‘Ketqua’])){ $Ketqua=$_POST[“Ketqua”];$Ketqua=trim($Ketqua);};
$Ketquadung=””;if(isset($_POST[‘Ketquadung’])){ $Ketquadung=$_POST[“Ketquadung”];};

$Y=date(“Y”);$M=date(“m”);$D=date(“d”);
$Time=”$Y-$M-$D”;

if ($Ketqua==$Ketquadung)
{
echo”

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG !
Bạn đã đăng ký thành công, vui lòng click vào Form để tiến hành đăng ký khóa học

“;
$SoTinMax++;
$lenhinsert =”insert into $database(MesID,Ten,Diachi) values (‘$SoTinMax’,’$ten’,’$diachi’)”;
mysqli_query($db,$lenhinsert);
};
if ($Ketqua!=$Ketquadung)
{ echo ”

Bạn đã nhập kết quả thử nghiệm sai
“;echo “Vui lòng nhập lại Đăng ký tài khoản

“; }

// else echo “Bị trùng rồi”;
[/insert_php]