Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Hoàn tất đăng ký danh sách

Đăng ký danh sách Chùa Ông

Trong quá trình đăng ký họ tên cho chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu quận Thủ Đức, nếu gặp trở ngại,
Nếu vẫn gặp trở ngại, vui lòng liên hệ trực tiếp công ty Tin Học Gia Hào để được hỗ trợ

[insert_php]
//$db=mysqli_connect (“localhost”, “daotaodl_wit”,”giahao593793″,”daotaodl_wit”) ;
$db=mysqli_connect (“localhost”, “chuaong_wit”,”chuaongthuduc88″,”chuaong_wit”) ;
if (!$db) {
die(‘Connect Error (‘ . mysqli_connect_errno() . ‘) ‘
. mysqli_connect_error());
}
mysqli_query($db,”SET CHARACTER SET ‘utf8′”);
mysqli_query($db,”SET SESSION collation_connection =’utf8_general_ci'”);
$ten=””;if(isset($_POST[‘ten’])){ $ten = $_POST[‘ten’]; $ten=trim($ten);};
$tenhoa=””;if(isset($_POST[‘tenhoa’])){ $tenhoa = $_POST[‘tenhoa’]; $tenhoa=trim($tenhoa);};
$diachi=””;if(isset($_POST[‘diachi’])){ $diachi=$_POST[“diachi”]; $diachi=trim($diachi);};
$phuong=””;if(isset($_POST[‘phuong’])){ $phuong=$_POST[“phuong”]; $phuong=trim($phuong);};
$quan=””;if(isset($_POST[‘quan’])){ $quan=$_POST[“quan”]; $quan=trim($quan);};
$tinhthanh=””;if(isset($_POST[‘tinhthanh’])){ $tinhthanh=$_POST[“tinhthanh”]; $tinhthanh=trim($tinhthanh);};
$dantoc=””;if(isset($_POST[‘dantoc’])){ $dantoc=$_POST[“dantoc”]; $dantoc=trim($dantoc);};
$ngonngu=””;if(isset($_POST[‘ngonngu’])){ $ngonngu=$_POST[“ngonngu”]; $ngonngu=trim($ngonngu);};
$cmnd=””;if(isset($_POST[‘cmnd’])){ $cmnd=$_POST[“cmnd”]; $cmnd=trim($cmnd);};
$ngaysinh=””;if(isset($_POST[‘ngaysinh’])){ $ngaysinh=$_POST[“ngaysinh”]; $ngaysinh=trim($ngaysinh);};
$hocvan=””;if(isset($_POST[‘hocvan’])){ $hocvan=$_POST[“hocvan”]; $hocvan=trim($hocvan);};
$nghenghiep=””;if(isset($_POST[‘nghenghiep’])){ $nghenghiep=$_POST[“nghenghiep”]; $nghenghiep=trim($nghenghiep);};
$tel=””;if(isset($_POST[‘tel’])){ $tel=$_POST[“tel”]; $tel=trim($tel);};
$email=””;if(isset($_POST[’email’])){ $email=$_POST[“email”]; $email=trim($email);};

$Ketqua=””;if(isset($_POST[‘Ketqua’])){ $Ketqua=$_POST[“Ketqua”];$Ketqua=trim($Ketqua);};
$Ketquadung=””;if(isset($_POST[‘Ketquadung’])){ $Ketquadung=$_POST[“Ketquadung”];};
$Y=date(“Y”);$M=date(“m”);$D=date(“d”);
$Time=”$Y-$M-$D”;

$database=”danhsachdangky”;

if ($Ketqua==$Ketquadung)
{
echo”

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG !
Tên của bạn sẽ được chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu đưa vào danh sách để cầu bình an vào những ngày rằm, lễ lớn trong năm

“;

$query =”select max(MesID) as GiaTri from $database”;

$result = mysqli_query($db,$query);
$TinMax=0;
if ($result)
{
$row = mysqli_fetch_array($result);
$TinMax = $row[‘GiaTri’];
};
if($TinMax==null) { $TinMax=0; } ;

$TinMax = $TinMax + 1;

$lenhinsert =”insert into $database(MesID,Ten,Diachi,Phuong,Quan,Tinhthanh,Dantoc,Ngonngu,CMND,Ngaysinh,Hocvan,Nghenghiep,Sodienthoai,Email,Ngaydangky) values (‘$TinMax’,’$ten’,’$diachi’,’$phuong’,’$quan’,’$tinhthanh’,’$dantoc’,’$ngonngu’,’$cmnd’,’$ngaysinh’,’$hocvan’,’$nghenghiep’,’$tel’,’$email’,’$Time’)”;

//$lenhinsert =”insert into $database(MesID,Ten,Diachi) values (‘$TinMax’,’$ten’,’$diachi’)”;
mysqli_query($db,$lenhinsert);

};
if ($Ketqua!=$Ketquadung)
{ echo “

Bạn đã nhập sai kết quả của phép tính
“;
echo “Vui lòng nhập lại Đăng ký danh sách

“;
};
// else echo “Bị trùng rồi”;
[/insert_php]