Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Ban Quản Trị – Tìm kiếm thông tin

TRA CỨU THÔNG TIN NHỮNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ CẦU BÌNH AN

(Những người đã đăng ký tên sẽ được chùa cầu bình an vào những ngày lễ, rằm, …)

TÌM KIẾM THÔNG TIN
Họ tên
Địa chỉ
Phường xã [INSERT_PHP]include(“file/Tenphuong.php”);[/INSERT_PHP]
Quận [INSERT_PHP]include(“file/Tenquan.php”);[/INSERT_PHP]
Thành phố – tỉnh [INSERT_PHP]include(“file/Tentinh.php”);[/INSERT_PHP]
Dân tộc
Ngôn ngữ [INSERT_PHP]include(“file/Tenngonngu.php”);[/INSERT_PHP]
Số CMND
Ngày tháng năm sinh
Học vấn [INSERT_PHP]include(“file/Tenhocvan.php”);[/INSERT_PHP]
Nghề nghiệp [INSERT_PHP]include(“file/Tennghe.php”);[/INSERT_PHP]
Số điện thoại
Email
[insert_php] $a=rand(1,100);$b=rand(1,100); $c=$a+$b ; echo “Trả lời câu hỏi sau : $a + $b = ?”; [/insert_php]
Trả lời