Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Kết quả đấu giá lồng đèn năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu

1 649

Ngày Rằm tháng Giêng năm 2019 còn gọi là tết Thượng Nguyên còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, Thất Phủ Quan Đế Miếu – chùa Ông Thủ Đức đã tổ chức đấu giá lồng đèn cầu bình an cho những nhà thiện tâm và những tín đồ của chùa

Kết quả đấu giá lồng đèn năm 2019 :

  • Đèn thứ 1 “Hợp Gia Bình An” : do ông Trần Hải đắc thầu với giá 31.800.000đ
  • Đèn thứ 2 “Sinh Ý Hưng Long” : do ông Giang Kiệt Hoa đắc thầu với giá 33.800.000đ
  • Đèn thứ 3 “Vạn Sự Thắng Ý” : do ông La Khởi Siêu đắc thầu với giá 32.800.000đ
  • Đèn thứ 4 “Tâm Tưởng Sự Thành” : do ông Lữ Vinh đắc thầu với giá 23.800.000đ
  • Đèn thứ 5 “Nhất Bổn Vạn Lợi” : do ông Lữ Duy Cường đắc thầu với giá 18.800.000đ
  • Đèn thứ 6 “Phú Quý Vinh Hoa” : do công ty Tân Hạnh Phong đắc thầu với giá 19.800.000đ
  • Đèn thứ 7 “Chiêu Tài Tấn Bảo” : do ông Giang Kiến Hưởng đắc thầu với giá 17.000.000đ
  • Đèn thứ 8 “Đông Thành Tây Tựu” : do ông Lương Vạn Vinh đắc thầu với giá 20.800.000đ
  • Đèn thứ 9 “Đủ Vận Mong Cầu” : do công ty TNHH Tin Học Gia Hào đắc thầu với giá 26.880.000đ

 

守德市七府關帝庙感谢各位善信热心拍投九個勝意聖燈!
结果投燈程序:
• 第一名勝燈 “合家平安” – 燈主 :陳 海先生 (叄千壹佰捌拾萬元)

• 第二名勝燈 “生意興隆” – 燈主 :江傑華先生 (叄千叄佰捌拾萬元)

• 第三名勝燈 “萬事勝燈” – 燈主 :羅楚超先生 (叄千式佰捌拾萬元)

• 第四名勝燈 “心想事成” – 燈主 :呂維標先生 (式千叄佰捌拾萬元)

• 第五名勝燈 “一本萬利” – 燈主 :呂維强先生 (壹千捌佰捌拾萬元)

• 第六名勝燈 “富贵荣华” – 燈主 :锌辛豐公司 (壹千久佰捌拾萬元)

• 第七名勝燈 “招財進寶” – 燈主 :江建亨先生 (壹千柒佰萬元)

• 第八名勝燈 “東成西就” – 燈主 :梁萬禜先生 (式千零佰捌拾萬元)

• 第九名勝燈 “總要夠運” – 燈主 :家豪电脑公司 – 呂家康先生 (式千陸佰捌拾捌萬元)

守德,正月十五 – 元宵佳節 !

Số tiền thu được và danh sách đấu giá lồng đèn Thất Phủ Quan Đế Miếu thành công đều được đưa lên danh sách công khai trên báo Sài Gòn Giải Phóng tiếng Hoa. Sau khi trừ chi phí lồng đèn, số tiền thu được sẽ được dùng để làm kinh phí tu bổ, sửa chữa chùa Ông – Thất Phủ Quan Đế Miếu, chi trả cho việc dạy học tiếng Hoa miễn phí, làm công tác từ thiện tại địa phương, ….

Kết quả đấu giá lồng đèn năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - chùa Ông quận Thủ Đức - TP HCM - 守德市七府關帝庙感谢各位善信热心拍投九個勝意聖燈 2019 年
Kết quả đấu giá lồng đèn năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – chùa Ông quận Thủ Đức – TP HCM – 守德市七府關帝庙感谢各位善信热心拍投九個勝意聖燈 2019 年
Ông Lý Gia Khang - công ty Tin Học Gia Hào đấu thành công lồng đèn thứ 9 - Tổng Yếu Cú Vận tại cuộc đấu giá lồng đèn năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu - chùa Ông quận Thủ Đức - TP HCM - 家豪电脑公司 - 呂家康先生 - 拍投得第九登在守德市七府關帝庙2019 年
Ông Lý Gia Khang – công ty Tin Học Gia Hào đấu thành công lồng đèn thứ 9 – Tổng Yếu Cú Vận tại cuộc đấu giá lồng đèn năm 2019 tại Thất Phủ Quan Đế Miếu – chùa Ông quận Thủ Đức – TP HCM – 家豪电脑公司 – 呂家康先生 – 拍投得第九登在守德市七府關帝庙2019 年
1 Comment
 1. Jackie Long says

  Đấu giá nhưng sao giá thấp hơn bên Chùa Bà Bình Dương nhiều quá. Bên đó gần cả tỉ 1 cái

Leave A Reply

Your email address will not be published.